top of page

Våra tjänster

Våra seniora konsulter har en gedigen erfarenhet och expertis från en rad olika branscher. Oavsett om det gäller att optimera kundrelationer, implementera effektiva betallösningar, hantera logistikprocesser eller driva produktutveckling, har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att möta dina specifika behov. 
service_symbol.webp

Projektledning

Våra projektledare har ofta en avgörande roll i en digital transformation genom att planera, organisera och övervaka genomförandet av förändringsprojektet. Deras huvudsakliga uppgift är att säkerställa att digitala initiativ genomförs framgångsrikt och inom angivna tidsramar och budget.

När vi projektleder en digital transformation är fokus oftast på följande ansvarsområden:

check purple.webp

Projektplanering: utarbeta en detaljerad projektplan som inkluderar definierade mål, tidsramar, resurser och aktiviteter. Identifiera och tilldela uppgifter till teammedlemmar och säkerställa att projektet följer en strukturerad och organiserad metodik.

check purple.webp

Kommunikation och samarbete: fungerar som ett kommunikationsnav mellan olika intressenter, såsom ledningsgrupp, teammedlemmar och externa leverantörer. Upprätthålla en tydlig och öppen kommunikation för att säkerställa att alla berörda parter är informerade om projektets framsteg, utmaningar, risker och resultat.

Tjänsten projektledning
check purple.webp

Resurshantering: ansvara för att tilldela och hantera projektresurser, inklusive personal, budget och tekniska resurser. Övervaka resursanvändning och säkerställa att resurserna används effektivt för att uppnå projektets mål.

check purple.webp

Riskhantering: identifiera potentiella risker och utmaningar som kan påverka projektets framgång. Utveckla en riskhanteringsplan och vidta åtgärder för att minimera eller hantera riskerna på ett effektivt sätt.

check purple.webp

Styrning och övervakning: kontinuerligt övervaka projektets framsteg och prestanda. Utföra regelbunden rapportering till intressenter och ledningsgrupp om projektets status, kostnader, tidslinjer och eventuella avvikelser från planen. Säkerställa att projektet följer best practices och uppfyller definierade kvalitetsstandarder.

check purple.webp

Kvalitetssäkring: säkerställa att projektet uppfyller de förväntade kvalitetsstandarderna. Genomföra tester, granskningar och utvärderingar för att säkerställa att lösningen och leveranserna uppfyller kraven och förväntningarna.

Genom att samordna och leda projektet från start till slut spelar våra projektledare en central roll i att säkerställa att den digitala transformationen genomförs framgångsrikt. Projektledaren agerar som en brygga mellan olika intressenter och fungerar som en ledare och samordnare för att driva projektet mot framgångsrik implementering och uppnåelse av affärsmålen.

service_symbol.webp

Lösningsarkitektur

Våra lösningsarkitekter spelar en väsentlig roll i en digital transformation genom att utforma och planera tekniska lösningar som möjliggör förändring och framsteg. Deras huvudsakliga uppgift är att skapa en övergripande arkitektonisk vision och strategi för att möta företagets digitala behov och mål.

Tjänsten lösningsarkitektur
check purple.webp

I en digital transformation är våra lösningsarkitekter ansvariga för att analysera och förstå företagets nuvarande tekniska landskap och identifiera möjligheter till förbättring. De arbetar nära affärsintressenter och andra tekniska experter för att definiera krav och mål för den digitala transformationen.

check purple.webp

Våra lösningsarkitekter har förmågan att översätta företagets strategiska vision och krav till tekniska lösningar. De utvärderar och väljer lämpliga teknologier, system och plattformar som kan stödja företagets behov på kort och lång sikt. De tar hänsyn till aspekter som skalbarhet, säkerhet, integration och användarupplevelse vid utformningen av lösningen.

check purple.webp

Lösningsarkitekterna samarbetar också nära med utvecklingsteam och projektledare för att säkerställa att den tekniska lösningen implementeras på rätt sätt och inom givna tidsramar. De kan vara involverade i att leda och coacha utvecklingsteam för att säkerställa att arkitekturen följs och att bästa praxis följs.

check purple.webp

Under hela processen övervakar lösningsarkitekten implementeringen av den tekniska lösningen och hanterar eventuella tekniska utmaningar som kan uppstå. De utvärderar även lösningens effektivitet och prestanda för att se till att den uppfyller företagets krav och mål.

Våra lösningsarkitekter är nyckelpersoner i att forma företagets digitala framtid. Genom att kombinera teknisk expertis med en helhetssyn på företagets behov och strategi kan de hjälpa till att säkerställa en framgångsrik och smidig digital transformation.

services_banner.webp
service_symbol.webp

Testledning – kvalitetsäkring i utvecklingsprocessen

Våra testledare har en central roll i att säkerställa att de digitala lösningarna och systemen fungerar korrekt och uppfyller de förväntade kraven och kvalitetsstandarder. Deras huvudsakliga uppgift är att planera, organisera och genomföra testaktiviteter för att säkerställa en framgångsrik och smidig implementering av de digitala förändringarna.

Genom att leda och utföra testaktiviteter spelar våra testledaren en viktig roll i att säkerställa att de digitala lösningarna och systemen fungerar som avsett. Genom att identifiera och adressera eventuella fel och kvalitetsproblem bidrar de till en framgångsrik implementering av den digitala transformationen och till att säkerställa en hög kvalitet på de digitala lösningarna.

Våra testledares roll i en digital transformation kan inkludera följande ansvarsområden:

check purple.webp

Teststrategi och

planering

Utforma en övergripande teststrategi och plan baserat på företagets behov och mål. Identifiera testmål, testomfång och testmetoder som är lämpliga för den specifika digitala transformationen.

check purple.webp

Testplanering och resurshantering

Ansvara för att planera och organisera testaktiviteter inklusive testfall, testscenarier och testdata. Tilldela resurser till olika testuppgifter och säkerställa att testteamet har de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att genomföra testerna effektivt.

check purple.webp

Testutförande och rapportering

Övervaka och samordna testningen av de digitala lösningarna. Leda testteamet i att utföra testfall, identifiera och rapportera eventuella fel och avvikelser från förväntad funktionalitet. Ansvara för att sammanställa testresultat och rapportera dem till intressenter och projektledare.

check purple.webp

Samarbete med

intressenter

Arbeta nära intressenter, såsom verksamhetsrepresentanter, utvecklare och projektledare för att förstå deras behov och förväntningar. Säkerställa att testerna är anpassade efter dessa krav och att de digitala lösningarna uppfyller kundernas förväntningar.

check purple.webp

Defekthantering och återkoppling

Hantera och övervaka defekthanteringsprocessen. samarbetar med utvecklingsteamet för att prioritera och åtgärda identifierade fel. De ger också återkoppling och rapporterar om kvaliteten på systemet och eventuella kvalitetsbrister som behöver åtgärdas.

check purple.webp

Kvalitetsäkring och testförbättring

Sträva efter att ständigt förbättra testprocessen och säkerställa kvaliteten på testerna. Utvärdera och implementera testmetodik, verktyg och processer som bidrar till effektiv och kvalitativ testning. Övervaka testtrender och best practices inom digital transformation för att hålla sig uppdaterade och applicera dem i sitt arbete.

service_symbol.webp

Krav- och verksamhetsanalys

Våra kravanalytiker och produktägare spelar, oavsett om ni jobbar enligt vattenfall eller i en agil organisation, en vital roll genom att identifiera, analysera och dokumentera företagets behov och krav för att forma den digitala lösningen på ett effektivt sätt.

Kravanalytikerns huvudsakliga uppgift är att förstå och översätta affärsbehoven till specifika funktionskrav och tekniska krav för att säkerställa att den digitala lösningen möter organisationens mål och förväntningar.

Våra kravanalytikers roll inkluderar oftast följande ansvarsområden:​​

check purple.webp

Kravinsamling och analys: arbeta nära affärsrepresentanter, intressenter och användare för att förstå och samla in krav och behov för den digitala lösningen. Genomföra workshops, intervjuer och analysera befintliga processer för att få en djupare förståelse för verksamheten och dess krav.

check purple.webp

Kravdokumentation: dokumentera de insamlade kraven och skapa användningsfall som beskriver önskad funktionalitet och icke-funktionella krav för den digitala lösningen. Bryta ner större krav till mindre leverabler. Säkerställa tydlighet, precision och spårbarhet i dokumentationen för att underlätta implementering och testning. 

check purple.webp

Kravhantering och förvaltning: hantera och spåra ändringar i kraven under hela projektets livscykel. Säkerställa att eventuella ändringar i kraven dokumenteras, utvärderas och kommuniceras till berörda intressenter. Hjälpa till att regelbundet prioritera kraven baserat på affärsbehov och projektets mål.

Tjänsten krav- och verksamhetsanalys
check purple.webp

Kommunikation och samarbete: fungera som en kommunikationslänk mellan affärsrepresentanter, användare och tekniska team. Säkerställa att kraven och förväntningarna förstås och delas mellan alla intressenter. Samarbeta nära med andra teammedlemmar, såsom projektledare, lösningsarkitekter och utvecklare, för att säkerställa en korrekt tolkning och implementering av kraven

check purple.webp

Validering och verifiering: delta i validering och verifiering av kraven genom att jämföra dem mot affärsbehov och mål. Arbeta nära testteamet för att säkerställa att kraven testas och valideras på rätt sätt för att uppfylla önskad funktionalitet och kvalitet.

Genom att förstå, analysera och dokumentera företagets krav och behov spelar våra kravanalytiker en avgörande roll i att forma den digitala lösningen under en digital transformation. Genom att säkerställa att kraven är klara, korrekta och genomförbara bidrar de till att skapa en effektiv och framgångsrik digital lösning som möter organisationens mål och förväntningar.

services_final.webp

Ta nästa steg

Tveka inte att kontakta oss idag för att lära dig mer om hur

vi kan hjälpa dig i din digitala transformationsresa. Vi finns här för att ge dig värdefulla insikter, expertvägledning och skräddarsydda lösningar för att driva ditt företag framåt i den digitala världen.

 

Kontakta oss idag för att lära dig mer om fördelarna och möjligheterna som väntar ditt företag.

bottom of page